Văn bản của Xí Nghiệp Kế hoạch liên tịch

Stt Tên thủ tục hồ sơ Ngày có hiệu lực Nơi ban hành Tải về
1 Số 36/LT-XTSG V/v Vận động đóng góp Quỹ xã hội từ thiện 2019 24/04/2019 TXSG